ИДЕОЛОГИЯ КАК ФЕНОМЕН СОЗНАНИЯ И КОНКРЕТНАЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • L. A. Burnyasheva ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
  • H. L. Gazgireyeva ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
Ключевые слова: идеология, идеологические представления, мировоззрение, мышление

Аннотация

В статье исследуется проблематика идеологии как феномена сознания и конкретной мировоззренческой системы. Идеология необходима для жизни человека и общества, она способствует формированию в общественном сознании телеологических, аксиологических, семантических представлений и задает направленность процессам социального развития.

Литература

1. Bokachev I.A., Gazgireeva L.Kh., Burnyasheva L.A. Traditsionnoe i novatsionnoe v usloviyakh modernizatsii sovremennogo obshchestva. Stavropol’, 2010. 170 s.

2. Burnyasheva L.A. Dukhovnoe prostranstvo v usloviyakh transformatsii sovremennogo rossiyskogo obshchestva: dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora filosofskikh nauk / Severo-Kavkazskiy federal’nyy universitet. Stavropol’, 2014. 344 s.

3. Burnyasheva L.A., Gazgireeva L.Kh. Ekologizatsiya kul’tury kak osnova formirovaniya dukhovnoy zhizni sovremennogo rossiyskogo obshchestva // Sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. «Tendentsii i perspektivy razvitiya nauki XXI veka». 2016. S. 125–127.

4. Burnyasheva L.A. Traditsionnoe i novatsionnoe v dukhovno-nravstvennoy sfere sotsial’nogo bytiya: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata filosofskikh nauk / Severo-Kavkazskiy gosudarstvennyy tekhnicheskiy universitet. Stavropol’, 2008. 24 s.

5. Burnyasheva L.A. Dukhovnaya bezopasnost’ v usloviyakh novogo miroporyadka // Vestnik Severo-Kavkazskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2009. № 4. S. 95–99.

6. Gazgireeva L.Kh. Kontseptual’nye osnovy noosferizatsii sovremennogo cheloveka i obshchestva. Stavropol’, 2010. 108 s.

7. Ortega-i-Gasset Kh. Degumanizatsiya iskusstva // Vosstanie mass: Sochineniya. M.: AST: Ermak, 2005. S. 251–252.

8. Semigin G.Yu. Ideologiya. Novaya filosofskaya entsiklopediya: V 4 t. T. 2. M.: Mysl’, 2010. S. 81.
Опубликован
2019-12-25
Как цитировать
Burnyasheva, L., & Gazgireyeva, H. (2019). ИДЕОЛОГИЯ КАК ФЕНОМЕН СОЗНАНИЯ И КОНКРЕТНАЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ СИСТЕМА. Russian Studies in Culture and Society, 3(2), 18-21. извлечено от http://csjournal.ru/jour/index.php/rscs/article/view/38
Раздел
Оригинальные статьи